ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΔΙΚΤΥΑΚΟY ΤΟΠΟY THΣ  Σ. ΣΠΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΙΚΕ (www.insurancespanos.gr)

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής ΔΤ) της εταιρείας Σ. ΣΠΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΙΚΕ (εφεξής ΣΠΑΝΟΣ, άλλως η Εταιρεία) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν άμεσα, ήτοι από την πρώτη επίσκεψη σε αυτόν). Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΔΤ.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) - Εμπορικά σήματα

Η ΣΠΑΝΟΣ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο του ΔΤ, καθώς και τα αντίγραφα αυτού. Το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ, εκτός των ρητώς μνημονευομένων πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, ανήκει στην Εταιρεία και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το εθνικό, διεθνές και εθιμικό δίκαιο. Το περιεχόμενο του ΔΤ της ΣΠΑΝΟΣ, διατίθεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και δη μόνο για πληροφοριακούς και επ᾽ουδενί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού ή νομικού προσώπου) επιτρέπεται υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως και ευκρινώς μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΣΠΑΝΟΣ και της πηγής προέλευσης. Ομοίως, απαιτείται γραπτή άδεια για τη δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή οιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, ολική ή μερική, του περιεχομένου του ΔΤ της ΣΠΑΝΟΣ. Τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες video, ήχοι κ.λπ. που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αρμοδίως οριζόμενου προς τούτο υπευθύνου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα ΔΤ και φέρουν τυχόν τα σήματα τρίτων (οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων κ.λπ.) αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, οι οικείοι φορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη προστασίας τους. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου της ΣΠΑΝΟΣ ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Στόχος της ΣΠΑΝΟΣ είναι να παρέχει, μέσω του ΔΤ της, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους, χωρίς, ωστόσο, η Εταιρεία να εγγυάται ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα ή εξ ολοκλήρου ή ότι θα δίδονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται στον παρόντα ΔΤ παρέχονται χωρίς οιαδήποτε απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτά με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ομοίως, η ΣΠΑΝΟΣ δεν εγγυάται ότι ο ΔΤ ή οιοσδήποτε άλλος συγγενικός ΔΤ ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς ''ιούς'' ή άλλά επιζήμια στοιχεία, το κόστος δε τυχόν διορθώσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και επ᾽ουδενί η Εταιρεία. Η ΣΠΑΝΟΣ δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που δύναται να επέλθει σε οιονδήποτε από τη χρήση του ΔΤ της ή /και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η ΣΠΑΝΟΣ έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις και βελτιώσεις του περιεχομένο του ΔΤ. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ΔΤ, για τη διακοπή ορισμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της και εν γένει για οιαδήποτε δυσλειτουργία τυχόν προκύψει.

Αποστολή στοιχείων  (upload) στο ΔΤ

Η αποστολή πληροφοριών και κάθε είδους στοιχείων προς το ΔΤ της ΣΠΑΝΟΣ με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την Εταιρεία, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ορθό και ακριβή. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή/και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η χρήση από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του ΔΤ και την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οιασδήποτε έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει είναι συμβατά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα χρηστά ήθη, να είναι ακριβή και μη αλλοιωμένα και να μην έχουν διαφημιστική χροιά. Περαιτέρω, ο αποστολέας αυτών θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης ''ιών'' ή άλλων ζημιογόνων για τον παρόντα ΔΤ συστατικών. Ο αποστολέας αποδέχεται, δια του παρόντος, ότι η ΣΠΑΝΟΣ δύναται να αξιοποιεί τα αποστελλόμενα στοιχεία, χωρίς αυτός να διατηρεί οιαδήποτε νομική αξίωση από την Εταιρεία.

Πρόσβαση σε ΔΤ τρίτων (Σύνδεσμοι / Links)

Ο ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΔΤ τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αποκλειστικά για το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών, οι δε ΔΤ τρίτων υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών. Η ΣΠΑΝΟΣ δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, νομιμότητα και πληρότητα αυτού του περιεχομένου καθώς και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτών των ΔΤ, η δε τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ΔΤ τρίτων από τον διαχειριστή του ΔΤ της ΣΠΑΝΟΣ. Η Εταιρεία, επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή κακή λειτουργία των ΔΤ τρίτων, καθώς για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από τη χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

  1. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία.
  2. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων από απόσταση με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (Α' 13), όπως κάθε φορά ισχύει.
  3. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα σύναψης της σύμβασης από απόσταση, εκτός αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει την ημέρα που ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση.
  4. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται:
  5. 01. σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός,

   02. στις συμβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του καταναλωτή προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωμα υπαναχώρησης,

  6. Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης (Κάντε κλικ) την οποία και μπορείτε να συμπληρώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
  7. Αν έχετε απορίες για την συμπλήρωσή της δήλωσης υπαναχώρης μπορείτε να μας καλέσετε στο 2105201100 ή να μας στείλετε email στο privacy@insurancespanos.gr.

Πρόωρη/μονομερής λύση σύμβασης

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από εσάς χωρίς υπαιτιότητα της ΣΠΑΝΟΣ ή από την ΣΠΑΝΟΣ λόγω υπαιτιότητας σας, πριν από τη συμβατική λήξη της μεταξύ μας σύμβασης, οφείλετε την εξόφληση τυχόν ανεξόφλητων υπολοίπων έως την χρονική στιγμή ισχύος της καταγγελίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο-Εξωδικαστική επίλυση διαφορών-Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

 1. Οι όροι χρήσης του ΔΤ της ΣΠΑΝΟΣ, καθώς και οιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο, τους εθιμικούς κανόνες και τα χρηστά ήθη.
 2. Οιαδήποτε διάταξη των όρων αυτών διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανίσχυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεών τους.
 3. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη μοναδική και συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΤ της ΣΠΑΝΟΣ και του επισκέπτη του ΔΤ και δεσμεύουν μόνο αυτούς.
 4. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν μόνον εγγράφως από την Εταιρεία, ενώ η ΣΠΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης ή ενημέρωσης αυτών, αναλόγως του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.
 5. Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου, οι χρήστες μπορούν να προσφεύγουν σε φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ Β’ 1421), κάνοντας κλικ εδώ http://www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/εναλλακτικη-επιλυση-καταναλωτικων-δ/, όπως διαμεσολαβήσουν για την επίλυση της διαφοράς.
 6. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) (Κανονισμός ΕΕ 524/2013) κάνοντας κλικ εδώ (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL).
 7. Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης, τυχόν διαφορά θα υπαχθεί στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Για οιεσδήποτε πληροφορίες,  αιτήσεις, επισημάνσεις, διευκρινίσεις, καθώς και για δικαιώματα ή εγκρίσεις αναπαραγωγής τμήματος του περεχομένου του ΔΤ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα InsuranceSpanos στο τηλέφωνο 2105201100 ή να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση: privacy@insurancespanos.gr

TOP